അധ്യാപകദിനം-September 5🌹🌹

അധ്യാപകദിനം-September 5🌹🌹 അധ്യാപകവ്യർത്തി ഒരു പുണ്യമാണ്… 🥰 September – 5, ലോകമെമ്പാടും അധ്യാപകദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. ഈ ദിവസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വളരെ വലുതാണ്. ജീവിതത്തിൽ ഉയരങ്ങളിലെത്താൻ, കൈകൾ തന്ന അധ്യാപകരെ ഓർക്കാനായി ഒരു ദിനം. ഓരോ വിദ്യാർഥികളെയും സമൂഹത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്യമുള്ള പൗരന്മാരാക്കി രാജ്യത്തിനു മാത്യകയാക്കുന്നതിൽ അധ്യാപകർ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഡോ. എസ്. രാധാകൃഷ്ണന്റെ ജന്മദിനമായ സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചിനാണ് അധ്യാപകദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നത്. കരയുമ്പോൾ ആശ്വസിപ്പിച്ചവരെയും, തളരുമ്പോൾ കരുത്തു പകർന്ന് കൂടെനിന്ന അധ്യാപകരെയും ഓർക്കുവാനുള്ള സുദിനം […]

Teachers’ Day

Teachers’ Day In honour of Teachers’ Day, the entire management of Tiju’s Academy would like to take this unique chance to appreciate all the teachers for all the effort and time that you have put into Tiju’s Academys rapid growth. It is because of your presence and contribution that our institution had thrived as much […]

Choose Your Course